Ông . NGUYỄN HỮU QUANG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đội ngũ của Maslow Global

Vũ Văn Đồng
Phó Giám Đốc

Phạm Cao Đức
Trưởng phòng kinh doanh

Nguyễn Phương Dung
Kế Toán Trưởng

Phạm Thành Công
Trưởng phòng kinh doanh

Bộ Phận Kinh Doanh

Vũ Hoàng An
Nhân Viên Kinh Doanh

Lê THị Thu
Nhân Viên Kinh Doanh

Lục Minh Đức
Nhân Viên Kinh Doanh

Lại Văn Nam
Nhân viên kinh doanh

Bộ Phận Du Lịch

Phạm Thùy Linh
Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn THu Hà
Nhân Viên Kinh doanh

Lorem ipsum..

Phạm Khánh Linh
Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Huyền
Nhân Viên Kinh Doanh

Lorem ipsum..

Nguyễn Diễm
Nhân viên kinh doanh

Bộ Phận Kĩ Thuật Vận Hành

Trần Thanh Phương
Nhân Viên Kĩ thuật

Nguyễn Tuấn Nghĩa
Nhân Viên kĩ thuật